Archives 2024

Special Rescue -toiminnalle EU-rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja skaalaukseen

Special Rescue – toimintaa eli erityistä tukea tarvitsevien aikuisten palokuntatoimintaa järjestetään Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnassa, Illon VPK:ssa.

Ryhmässä järjestetään toiminnallista tekemistä arjen turvallisuuteen, ensiapuun ja soveltavasti
palokuntatoimintaan liittyen. Ryhmän kaikki osallistujat ovat lievästi kehitysvammaisia. Erityistä tukea
tarvitseva voi olla myös erilaisia neuropsykiatrisia haasteita omaava henkilö. Kehitysvammaisia henkilöitä
on Suomessa noin 50 000 ja erityistä tukea tarvitsevia huomattavasti enemmän.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on Special Rescue -toiminnan laajentaminen Pirkanmaan alueella ja sen kautta erityistä tukea tarvitsevien osallistujien osallisuuden kokemuksen lisääntyminen ja heidän kiinnittymisensä vahvemmin yhteiskuntaan. Pirkanmaan hyvinvointialueen alueella on 63 paloasemaa, joista kuuteen on tavoitteena aloittaa Special Rescue -toimintaa hankkeen aikana. Palokuntatoiminnan myötä heidän elämäänsä tulee uusia ihmisiä ja uusi yhteisö monesti pienen lähipiirin lisäksi ja palvelujärjestelmän ulkopuolelta.

Osallistujien turvataidot lisääntyvät. Turvataitojen lisääntyminen koetaan tärkeäksi kansalaistaidoksi niin oman itsen kuin lähiyhteisön sekä yhteiskunnankin kannalta. Kouluttajien määrä lisääntyy sekä heidän osaamisensa. Lisäksi he työllistyvät omalla alueellaan. Tavoitteena tällä hankkeella on saada käynnistettyä erityistä tukea tarvitsevien palokuntatoimintaa eri alueilla Pirkanmaalla sekä lisätä toiminnan tietoisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan käynnistämisen tulee tapahtua eri toimintamalleilla alueellisen tarpeen mukaisesti. Tavoitteena toiminnan vakiinnuttaminen osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää ja elinikäistä oppimista. Toimenpiteiden tuloksena on myös Special Rescue -kouluttajatoiminnan käynnistäminen. Hanke toteutetaan EU-osarahoituksella Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Illon Vapaaehtoisen palokuntayhdistyksen kumppanuushankkeena.

Sastamalan Opistolla merkittävä rooli toiminnan alkuun saattamisessa ja edelleen toiminnan mahdollistajana

Special Rescue -toiminta käynnistyi vuonna 2020 ja se on vakiintunut omaksi osastokseen
palokuntayhdistyksessä sekä osaksi toiminnassa mukana olevaa Sastamalan Opistoa. Opetus järjestetään
Sastamalan opiston kurssina Illon VPK:n tiloissa ja varusteilla. Toimintaa järjestetään kahden tunnin
harjoituksina joka toinen viikko ja kesällä intensiivikurssina eli kesäleirinä sekä erilaisina lyhytkursseina.
Kiinnostusta Special Rescue -toiminnan aloittamiseen muissakin palokunnissa on. Vastaavalle toiminnalle
on ollut kysyntää kansallisesti sekä kansainvälisestikin.

Julkisuudessa on keskusteltu paljon erityisryhmien osallisuudesta. Kehitysvammaiset nähdään usein
palvelujen käyttäjinä ja toiminnan kohteina. Kehitysvammaisten osallisuutta leimaa se, että osallisuus on
ulkoa tuotettua. Sosiaalinen osallisuus rajautuu usein lapsuuden perheeseen ja lähisuvun yhteisöön sekä
palvelujärjestelmän luomiin yhteisöihin. Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa osallisuuden
lisääntymistä/laajenemista harrastustoimintaan ja yhteiskuntaan. Kansalais- ja turvataitojen karttuessa,
osallisuuden kokemus kasvaa. Lisäksi turvataitojen opettaminen erityisryhmille on tärkeä osa kaikille
yhteisiä kansalaistaitoja. Turvataitojen vahvistaminen lisää henkilöiden pystyvyyden ja turvallisuuden
tunteita. Turvataidot hyödyttävät myös yhteisöä.

Sastamalan Opisto ja Sastamalan musiikkiopisto saivat uuden yhteneväisen visuaalisen ilmeen

Sastamalan Opisto ja Sastamalan musiikkiopisto saivat uuden yhteneväisen visuaalisen ilmeen

Sastamalan Opiston ja Sastamalan musiikkiopiston brändi-ilme kirkastui keväällä 2024 opistojen saadessa uudet logot. Uudistuksen tavoitteena on ollut nykyaikaistaa molempien opistojen visuaalinen olemus yhtenäiseksi.

Tavoitteena oli luoda vahva, lämminhenkinen, selkeä sekä helposti tunnistettava visuaalinen ilme. Musiikkiopiston ilmeessä uudistettiin lähtökohtaisesti kaikki logosta värimaailmaan. Sastamalan Opistolla säilyivät samat värit sävyjä uudistaen. Tärkeänä lähtökohtana muotokielessä ja värimaailmassa oli saavutettavuus.

Opistojen tarkoituksena on olla helposti lähestyttäviä ja monipuolisella opetustarjonnallaan elämän rikastuttajia ja innostajia eri elämänvaiheisiin aivan kaikenikäisille. Opistojen brändi-identiteetti päivittyy näin tähän päivään.

Uudistus aloitettiin kevättalvella ja sitä on tehty yhteistyössä molempien opistojen, Sastamalan kaupungin viestinnän ja markkinoinnin sekä ilmeen toteuttaneen mainostoimisto Daddy Oy:n kesken. Uudistuksen tavoitteena on ollut entistä selkeämpi ja yhtenäisempi brändi sekä sukunäköisyys saman hallinnon alla toimiville opistoille. Aiemmin molemmilla oli täysin toisistaan poikkeava visuaalinen ilme.

Opistot jatkokehittävät erityisesti verkkoviestintäänsä ja valmistautuvat uuden visuaalisen ilmeen käyttöönottoon ja jalkauttamiseen.

Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Oskarista tulee leipuri-kondiittori

Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Oskarista tulee leipuri-kondiittori

Oskari Rautavirralla on aina ollut vahva kiinnostus ruoanvalmistukseen, mutta vasta nyt hän on löytänyt intohimon leipomiseen. Oskari on päättänyt aloittaa leipuri-kondiittorin opinnot ja on hakeutunut syksyllä alkavaan koulutukseen.

Päätös uusien opintojen aloittamisesta ei ollut tullut kevyesti, vaan asiaa on harkittu jo jonkin aikaa. Oskarin työllistyminen ei ollut ollut helppoa, eikä hän ole tuntenut olevansa täysin omalla mukavuusalueellaan aiemmin opiskelleessaan ravintola- ja catering-alan tehtävissä. Leipuri-kondiittorin ammatti tuntuu kuitenkin hänestä juuri oikealta – se yhdistää hänen visuaalisen silmänsä, tarkkuutensa, huolellisuutensa sekä hyvän fyysisen kuntonsa.

Oskari osallistuu Sastamalan Opiston ja Saskyn yhdessä toteuttamaan Tsemppiä Urapolulle! –hankkeeseen, jossa on suunniteltu ja toteutettu työelämälähtöisiä valmennuskursseja, kuten Tsemppiä hyvinvoinnista huolehtimiseen! -valmennus, sekä uravalmentaja Satu Ohralan järjestämä uraklinikka, jossa Oskari on ollut mukana. Uravalmentajalta Oskari on saanut henkilökohtaista ohjausta ja tukea osaamisen kartoittamisessa ja työnhakuasiakirjojen laatimisessa, sekä ideoita ja näkökulmia oman henkilökohtaisen jatkopolun suunnittelun tueksi.

Oskari pääsi tutustumaan Saskyn Vammalan ammattikoululla toteutettavaan leipurin koulutukseen päivän ajaksi yhdessä hankkeen uravalmentaja Satun kanssa. Tutustumispäivä vahvisti entisestään ajatuksia tulevasta opiskelusta. Saskyn omaohjaajan ja uravalmentajan kanssa käydyt keskustelut sekä opiskelun henkilökohtaistamiseen liittyvä palaveri toivat vielä varmistusta suunnitelmaan.

Oskari on päättänyt aloittaa leipurikondiittorin opinnot, hän on hakeutunut ensi syksynä alkavaan koulutukseen. Suunnitelma antaa hänelle kesän aikaa valmistautua uuteen elämänvaiheeseen.

Oskari aikoo hankkia leipomisvälineitä, harjoitella perustaitoja ja tutustua kesän aikana alan uusimpiin trendeihin ja innovaatioihin. Hän on päättänyt valmistautua hyvin, jotta hän olisi valmis aloittamaan opinnot täydellä teholla ensi syksynä. Oskari on varma, että hänen päätöksensä kouluttautua lisää on oikea.

Oskari kertoo, että Satu on innostunut ja kannustava valmentaja, jolta on saanut tukea ja rohkaisua suunnitelman kartoittamisessa ja toteuttamisessa. Satu on ohjannut ja rohkaissut Oskaria tutustumaan oppilaitoksen tarjontaan, avustanut opiskelusuunnitelmien laatimisessa sekä selvittänyt taloudellisia tukia Oskarin tilanteessa. Satu on myös tarjonnut henkistä tukea ja kannustusta suunnitelmaa laadittaessa sekä toteutettaessa.

Uravalmentajan ajatuksia

Nivelvaiheiden yli ulottuva intensiivinen tuki sekä monialainen yhteistyö tilanteen edellyttämien tukitoimien suunnittelussa tuottaa parhaat mahdolliset tulokset jokaisen yksilöllisellä polulla. Lisäksi oikea-aikainen, henkilökohtainen ja intensiivinen ura- ja opinto-ohjaus mahdollistaa jatkopolun suunnittelun lisäksi myös jatkopolun toteuttamisen.

On ollut ilo saada olla Oskarin matkassa mukana rakentamassa reittiä kohti osallisuutta, opiskelua ja työelämää, kertoo Satu Ohrala.

Työelämään pääsyä on tarpeellista tukea jo opiskeluaikana sekä erityisesti opintojen päättyessä. Lisäksi tärkeää on varmistaa, tarvitseeko opiskelija tukea vielä valmistumisensa jälkeen. Tukea tarvitsevien opiskelijoiden on huomattu hyötyvän pitkäkestoisesta ja näyttöön perustuvasta työhönvalmennuksesta. Työhönvalmennus tukee opiskelijaa työllistymään avoimille työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Opiskelija voi tarvita joko kevyempää valmennusta tai intensiivistä tukea.

Opiskelijoiden työllistymisen tukeminen on lähes aina monialaista ja -ammatillista työtä, johon tarvitaan vahva yhteistyöverkosto.

Tutustu Tsemppiä Urapolulle! -hankkeeseen.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

OPISTON TANSSIN PÄIVÄN NÄYTÖS

Sastamalan Opiston tanssillinen kevätkausi huipentuu jälleen tanssinpäivän näytökseen. Tilaisuudessa nähdään tanssin hurmaa ja vauhdikasta menoa aina baletista reggaetoniin ja flamencosta katutanssiin. Näytöksessä nähdään yhteensä n. 20 opiston opettajan tekemää koreografiaa, joita on hiottu alkuvuodesta lähtien opiston tanssiryhmien kanssa.

Näytöksen kruunaa Samuli Emeryn sooloteos We do this. We don’t talk. Reilun 10 minuutin sooloteos ylistää tanssiperformanssin uniikkia rehellisyyttä. Samuli Emery on valmistunut tanssitaiteilijan ammattiin Itävallan SEAD-akatemiasta. Hän on tanssinut lukuisten eri koreografien produktioissa ja tunnettujen artistien, kuten Jenni Vartiaisen, Elastisen, Saara Aallon, Jari Sillanpään ja Apulannan kanssa. Näiden lisäksi hän on saanut lukuisia stipendejä ja palkintoja niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Näytöksen väliajalla palvelee maksullinen kahvio.
Noin kaksituntiseen tilaisuuteen on vapaa pääsy.

TERVETULOA!

Tanssin päivän näytös

Sylvään koulun auditorio su 21.4.2024 klo 16

Sastamalan Opiston tanssin päivän nimellä kulkevassa kevätnäytöksessä nähdään tanssin hurmaa ja vauhdikasta menoa aina baletista reggaetoniin ja flamencosta katutanssiin. Näytöksessä nähdään yhteensä n. 20 opiston opettajien tekemää koreografiaa, joita on hiottu alkuvuodesta lähtien opiston tanssiryhmien kanssa.

Näytöksen kruunaa ammattitanssija Samuli Emeryn sooloteos We do this. We don’t talk. Reilun 10 minuutin sooloteos ylistää tanssiperformanssin uniikkia rehellisyyttä. Samuli on tanssinut Hän on tanssinut lukuisten eri koreografien produktioissa ja tunnettujen artistien, kuten Jenni Vartiaisen, Elastisen, Saara Aallon, Jari Sillanpään ja Apulannan kanssa. Näiden lisäksi hän on saanut lukuisia stipendejä ja palkintoja niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Näytöksen väliajalla palvelee maksullinen kahvio.
Noin kaksituntiseen tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tsemppiä urapolulle! -hanke on mukana Job Shadow Day -päivässä 23.5.2024

Job Shadow Day on päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Päivän tarkoituksena on tuoda esille erityistarpeita omaavien henkilöiden osaaminen ja motivaatio työntekoon. Päivä on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen.

Job Shadow Day -päivänä pyritään järjestämään onnistuneita kohtaamisia työnantajien ja työn seuraajien välillä. Päivän aikana työn seuraaja pääsee tutustumaan unelmatyöhönsä oikealla työpaikalla ja näkemään, sopisiko työ hänelle. Työn seuraaminen sopii erityisesti siirtymävaiheessa oleville nuorille, jotka miettivät opintopolkuaan.

Valtakunnallisen Job Shadow Day -päivän suojelijana vuonna 2024 toimii työministeri Arto Satonen.

Lue lisää Job Shadow Day -päivästä.

Lue Sastamalan Opiston ja Saskyn Tsemppiä urapolulle! -hankkeesta.

Tsemppiä urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Milka työllistyi unelmatyöhönsä

Tsemppiä urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Milka työllistyi unelmatyöhönsä

Milka Kanerva on nuori sastamalalainen, joka osallistuu Sastamalan Opiston ja Saskyn yhteiseen Tsemppiä urapolulle! -hankkeeseen. Asiakkaaksi työmarkkina-asemaa ja osaamista vahvistavaan palveluun hän päätyi hankkeen uravalmentaja Satu Ohralan asiakasrekrytoinnin tuloksena. Milka on ollut Tsemppiä urapolulle! – hankkeen asiakkaaksi tullessaan valmis kehittämään omaa osaamistaan sekä hyödyntänyt rohkeasti erilaisia työllistymistä tukevia palveluja työpaikan saamiseksi.

Taustalla nuorella naisella on hoiva-avustajan opinnot, työharjoittelu palvelutalossa ja päiväkodissa. Toiveissa ja unelma-ammattina on koko ajan ollut työllistyä varhaiskasvatuksen työtehtäviin lastenhoitajaksi.

Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen uravalmentajalta Milka on saanut yksilöllistä ohjausta ja valmennusta, tukea ja keinoja omien suunnitelmien toteuttamiseen ja tavoitteisiin pääsemiseksi. Uravalmentajan alkukartoituksessa selvitettiin ensin tämänhetkistä osaamista ja työnhakutaitoja, käytiin läpi paikkakunnan työ- ja harjoittelupaikkoja Milkan toivomalta alalta, ohjattiin ilmoittautumaan työnhakijaksi työllisyyspalveluihin, tehtiin työhakemuksia, yhdessä myös käytiin työhaastattelussa.

Milkan aktiivisen työnhaun sekä hankkeesta saadun tuen tuloksena työsuhde solmittiin Omenapuiston päiväkotiin avustaviin lastenhoidon tehtäviin. Ensimmäinen palkkatyösuhde on toteutunut ja tavoite työllistymisen osalta saavutettiin. Milkan ensimmäisen palkkasuhteisen työn tehtävät tuovat kokemuksen osallisuudesta yhteiskuntaan, arjen elämänrytmiin säännöllisyyttä sekä mahdollisuuden hyödyntää hankittua osaamista. Uravalmentaja Satu on edelleen Milkan tukena työelämässä työn jatkuessa ja pitää yhteyttä myös työyhteisöön.

Milka osallistuu myös Sastamalan Opiston suunnittelemiin ja järjestämiin työkykyä tukeviin Tsemppiä hyvinvoinnista huolehtimiseen! -valmennuksiin. Nuorella naisella on urheilullista taustaa ja meriittejä PM- ja SM-tason painonnostokisoista, aktiivinen elämäntapa on muutenkin Milkalle tärkeää. Tärkeimpinä voimavaroina Milka pitää avoimen mielensä ja positiivisen asenteensa, joista onkin saanut myönteistä palautetta työyhteisöltä.

– Mielestäni oma asenne ratkaisee ja henkilökohtaisesti haluan olla osa tätä yhteiskuntaa työn kautta, Milka kertoo.

– Saan työstä hyvän mielen ja onnistumisen kokemuksia. Voin käyttää työssä omia vahvuuksiani, hän lisää.

Uravalmentajan ajatuksia

Kokemus vahvasta ja toimivasta osallisuudesta nuorta ympäröivään yhteiskuntaan saattaa olla yksi merkittävimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä asioista. Työ antaa tilaisuuden arvon tuottamiseen, yhteisöön kuulumiseen ja merkityksellisyyden tunteeseen. Varsinkin nuorelle pitkäaikainen työttömyys ja siihen liittyvät ongelmat, ovatkin yksi suurimmista syrjäytymisen riskitekijöistä. 

Tutkimuksissa viitataankin yleensä yhteiskunnallisten järjestelmien ulkopuolelle jäämistä, koulutuksen ja sosiaalisten suhteiden puutetta sekä pitkäaikaista työttömyyttä syrjäytymisen indikaattoreina. Varsinkin nuorelle pitkäaikainen työttömyys ja siihen liittyvät ongelmat, kuten toimeentulo-ongelmat, ovatkin yksi suurimmista syrjäytymisen riskitekijöistä.  Tsemppiä urapolulle! -hankkeen tavoitteena on ohjauksen avulla ohjata asiakasta kohti vakaampaa asemaa työmarkkinoilla. Tavoitteena asiakkaan aktivoituminen, elämänhallinnan lisääntyminen, henkilökohtaisten tarpeiden mukaisten avaintaitojen kehittäminen sekä motivoitumisen tukeminen koulutustason nostamiseen.

Tutustu Tsemppiä Urapolulle! -hankkeeseen.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Puukkopaneelikeskustelu Zoomissa 13.3.

Sastamalan Opisto järjesti 13.3. Zoomin välityksellä puukkoteemaisen paneelikeskustelun.

Nelisenkymmentä puukkojen valmistamisesta kiinnostunutta eri puolilta Suomea kokoontui vaihtamaan ajatuksia. Teemat käsittelivät valmistustekniikoita, materiaaleja ja muotoilua sekä myyntiä ja markkinointia. Osallistujat saivat kysellä puukkoihin ja veitsiin liittyviä asioita huippuammattilaiselta.

Keskustelun alustajana toimi kansainvälisesti menestynyt puukkoseppämestari Pekka Tuominen Keiteleeltä. Tuominen on saanut mm. Taitofinlandia-palkinnon. Hänen puukkotuotannostaan noin 80 % menee maamme ulkopuolelle ja tilaustöissä on yli kahden vuoden jono.

Videoneuvotteluna toteutettu paneelikeskustelu puukkoteemasta oli kolmas Sastamalan Opiston järjestämä tilaisuus laatuaan. Uusia on jo suunnitteilla.

Keramiikkanäyttely 6.-8.4.2024

Keramiikkanäyttely 6.-8.4.2024

Tervetuloa maksuttomaan keramiikkanäyttelyyn Sastamalan Opistoon!

Esillä kurssilaisten keramiikkatöitä opistotalon yläkerran aulassa.

Näyttely on avoinna la 6.4. klo 10–16, su 7.4. klo 10–16 ja ma 8.4. 10–16.

Lämpimästi tervetuloa!


1 2
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status