Sastamalan Opisto on oppilaitos, jonka lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Sastamalan Opiston toimintaa ohjaavat 4y:n arvot: yhdenvertaisuus, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu. Kaikki opiskelijat ovat keskenään tasa-arvoisia. Kaikenlainen syrjintä, kiusaaminen ja häirintä on ehdottomasti kielletty. Arvot, ohjeet ja toiminnan säännöt on esitelty verkkosivullamme.

Sastamalan Opistossa otetaan huomioon ihmisten erilaiset toiveet, tarpeet ja näkemykset, sekä oppimisessa, että asioinnissa. Opistoon ovat tervetulleita kaikki asuinkuntaan, kansalaisuuteen, koulutus- ja tulotasoon tai vakaumukseen katsomatta. Tapahtumat ja luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Sastamalan Opisto tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu lakiin naisten ja miesten tasa-arvoisesta kohtelusta (8.8.1986/609) sekä yhdenvertaisuuslakiin (30.12.2014/1325). Oppilaitoksella on myös velvoite kartoittaa yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehdä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.

Opiskelijoiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kansallisuus ja muut yhdenvertaisuuslain syrjimättömyyskriteerit

Opiskelijoiden kansallisuutta ei kysytä eikä rekisteröidä. Opiskelijoilta ei kysytä eikä rekisteröidä myöskään uskontoa, poliittista aktiivisuutta, perhesuhteita, seksuaalista suuntautumista eikä terveydentilaa. Opiskelijoiden äidinkieli kysytään ja rekisteröidään vain Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen tiedonkeruuta varten.

Palaute- ja kurssitoivekanavat

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä opiston toimistoon ja hallintohenkilöstöön halutessaan antaa palautetta opiston toiminnasta tai yksittäisistä kursseista. Palautteenanto on mahdollista myös anonyymisti, sähköisen lomakkeen välityksellä. Kurssitoiveita voi esittää suoraan opiston henkilökunnalle tai jättää toiveensa nimettömänä verkossa olevalle kurssitoiveseinälle. Palautteenantoväyliä kehitetään jatkuvasti ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kurssitarjonnan suunnitteluun esittämällä kurssitoiveita. Sastamalan Opisto on pilotoinut lukuvuonna 2023-2024 kurssipalautekyselyä.

Opintomaksut

Valtion ja kuntien rahoitusosuus (n. 68 %) mahdollistaa kustannustasoon nähden kohtuulliset kurssimaksut. Kurssitarjonta hinnoitellaan yhtenevin periaattein tuntimäärään perustuen. Maksujen perusteet ja hintaluokat on hyväksytty Sastamalan kaupungin sivistyslautakunnassa. Maksualennuksiin oikeutetuista kohderyhmistä tiedotetaan selkeästi verkkosivuilla ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa. Sastamalan Opistossa kausimaksuna toimivan aktiivimaksun normaali hinta on 90 € lukukaudessa. Työttömät työnhakijat ja pienituloiset eläkeläiset saavat aktiivimaksun 15 € hintaan. Aktiivimaksulla voi osallistua rajattomalle määrälle opiston vapaan sivistystyön kursseja. Myös vähävaraisten ja pienituloisten perheiden alle 18-vuotiaat lapset saavat aktiivimaksun 15 euron hintaan, kun normaalihintainen lasten ja nuorten aktiivimaksu on 42 € lukukaudessa. Opisto järjestää säännöllisesti myös maksutonta opinto- ja kulttuuritarjontaa (mm. luennot, konsertit, näyttelyt) kaikissa kaupunginosissa.

Ikä

Valtaosa kurssitarjonnasta on avointa kaikenikäisille opiskelijoille. Osallistujien ikää rajataan osassa kursseista pedagogisin ja työturvallisuuteen pohjautuvin perustein. Sastamalan Opisto tarjoaa lukuisia kursseja myös lapsille ja nuorille aina taaperoikäisistä lähtien. Valittavissa on myös taiteen perusopetusta, joka on vapaa-ajalla annettavaa, ikätasolle sopivaa ja ammattilaisten opettamaa taidekasvatusta.

Asuinpaikka

Sastamalan Opiston päätehtävänä on tarjota opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaikille Sastamalan asukkaille asuinpaikasta riippumatta. Opetusta järjestetään 90 toimipisteessä eri puolilla Sastamalaa, joka kaupunginosassa (ennen kuntaliitosta itsenäiset kunnat). Kansalaisopiston opetustarjonta on kuitenkin avointa kaikille asuinpaikkakunnasta riippumatta. Sastamalan Opiston kurssille voi osallistua verkon välityksellä ulkomaita myöten.

Verkkoluennot ja -kurssit

Luentoja, kursseja ja konsertteja tarjotaan opiskelijoille myös verkon kautta, mikä lisää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta opiskelijan asuinpaikasta, liikuntakyvystä ja perhetilanteesta riippumatta.

Monipuolinen tarjonta

Tarjoamme kaikille mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Opisto on sitoutunut aiheiltaan monipuolisen kurssitarjonnan ylläpitämiseen ja kaikenikäisten osallistujien huomioimiseen kurssitarjonnassaan. Kurssitarjonnassa voidaan ylläpitää harkinnan mukaan myös harvinaisia kurssiaiheita sivistyksellisen tasa-arvon edistämiseksi ja paikallisen kulttuuriperinnön vahvistamiseksi. Sastamalan Opisto järjestää kursseja myös vanhusten ja vammaisten hoitokodeissa ja asumisyksiköissä. Osa kursseista on suunnattu liikuntarajoitteisille ja kehitysvammaisille.

Hanketyö

Sastamalan Opisto on aktiivisesti mukana kansallisessa ja kansainvälisessä hanketyössä ja keskittyy hyvien käytäntöjen vaihtamiseen. Hanketyön avulla opisto voi kehittää uusia ja innovatiivisia toimintatapoja, sekä lisätä alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä. Opisto kehittää aikuisten taitojen ja osaamisen tunnistamista monissa kansainvälisissä Erasmus+ -hankkeissa. Opisto pyrkii hankerahoituksella toteutettavilla toiminnoilla muun kehitystyön ohessa edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Erasmus+ -akkreditointituella vuosien 2020-2027 aikana mahdollistetaan päätoimisen henkilökunnan, tuntiopettajien ja aikuisopiskelijoiden opintomatkat ulkomailla. Kohderyhmänä osassa opiskelijaliikkuvuuksista ovat henkilöt, joilla on psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja tai taloudellisen tilanteensa takia muita vaikeampi päästä kansainvälistymään ja matkustamaan.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Tavoitteena on, että opiston käyttämät verkkopalvelut ovat jatkossa sekä tekniseltä toteutukseltaan että sisällöltään kaikille käyttäjille nykyistä toimivammat ja käytettävämmät. Verkkopalvelujen käyttöön tarjotaan erilaisia digitaitokursseja.

Selkokieli

Opiston kaikessa viestinnässä pyritään selkeyteen. Henkilökuntaa kannustetaan selkokielen tai vähintään hyvän ja selkeän kielen käyttämiseen kaikessa asiakasviestinnässä.

Erityisryhmille suunnatun tarjonnan laajentaminen

Vahvistetaan kumppanuuksia erityisryhmien kanssa toimivien tahojen kanssa (työllisyyspalvelut, sosiaalitoimi, vammais- ja vanhuspalvelut, seurat ja yhdistykset) ja monipuolistetaan kurssitarjontaa, joka huomioi erityisryhmien ja opiston tavanomaisen toiminnan ulkopuolelle jäävien ryhmien tarpeet.

Opiskelijoiden osallisuus

Kehitetään uusia tapoja kuulla opiskelijoiden ääntä. Kehitetään asiakaskyselymenetelmiä, kerätään kurssitoiveita ja -palautetta. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan antamalla siitä palautetta opistolle.

Strateginen kohderyhmien valinta

Huomioidaan eri ainealueiden tarjonnasta kiinnostuneet – niin aivoterveyttä ylläpitävistä teoriakursseista fyysiseen liikuntaan kuin kansainvälistymishaluiset opiskelijat. Opiston kohderyhmään kuuluvat myös lapset ja nuoret, joille opisto tarjoaa esimerkiksi taiteen perusopetusta. Koulutustarjontaa kehitetään vastaamaan myös aliedustettujen kohderyhmien tarpeita ja kehitetään kohdennettua markkinointia.

Hanketyö

Kaiken aikuiskoulutuksen kehitys- ja innovaatiotyön lisäksi haetaan hankkeita, jotka edistävät koulutuksen ja kulttuurin saavutettavuutta, sekä sivistyksellistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa.